Hệ thống các nhà tù

Hệ thống nhà tù thực dân, đế quốc ở miền Nam và chế độ giam cầm những người yêu nước là đề tài lịch sử được nhắc đến khá nhiều, đó là bức tranh thực tả quang cảnh nơi giam cầm nghiệt ngã giữa nhà cầm quyền và một tầng lớp nhân dân trung kiên, gan dạ, dám chống lại chính sách áp bức của chính quyền thực dân, đế quốc, trong đó có không ít phụ nữ yêu nước.

Hệ thống các nhà tù thực dân, đế quốc ở miền Nam Việt Nam

Khái niệm “nữ tù chính trị” sử dụng trong trưng bày dùng để chỉ những người phụ nữ tham gia cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc bị bắt và tù đày. Họ thuộc mọi lứa tuổi, từ những em bé vài ba tháng (theo mẹ vào tù hoặc được sinh ra trong tù), đến những người già 50-60 tuổi và đa dạng thành phần xã hội: nông dân, công nhân, trí thức, sinh viên - học sinh, công chức…Đối với nữ tù chính trị, hệ thống nhà tù thực dân, đế quốc là địa ngục trần gian với chế độ giam giữ vô cùng hà khắc.

backtop