Hình ảnh - Sau Nghị quyết 15

Sau khi Hiệp định Genève 1954 về Đông Dương được ký kết, Đảng nhận định lực lượng cách mạng ở miền Nam thay đổi không có lợi cho cách mạng miền Nam, vì bộ máy chính quyền Sài Gòn đang ráo riết thi hành chính sách “tố cộng, diệt cộng”, lập các khu trù mật, gây ra nhiều vụ thảm sát. Trong tương quan lực lượng đó, ta thay đổi phương thức đấu tranh, từ đấu tranh quân sự trong kháng chiến chống Pháp sang đấu tranh chính trị với sự ra đời của Nghị quyết 15 (01/1959) “Con đường phát triển cơ bản của cách mạng miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân… lấy sức mạnh của quần chúng, dựa vào lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu, kết hợp với lực lượng vũ trang để đánh đổ quyền thống trị của Đế quốc và phong kiến, dựng lên chính quyền cách mạng của nhân dân”.

Hình ảnh - Đấu tranh chính trị của phụ nữ miền Nam từ khi có Nghị quyết 15

“Con đường phát triển của cách mạng Việt Nam ở miền Nam là con đường bạo lực, lấy sức mạnh của bạo lực quần chúng, dựa vào lực lượng của quần chúng là chủ yếu kết hợp với lực lượng vũ trang đánh đổ quyền thống trị của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, dựng lên chính quyền cách mạng của nhân dân. Trong tình hình đó, cuộc đấu tranh sẽ chuyển sang một cục diện mới, đó là chiến tranh giữa ta và địch và thắng lợi cuối cùng nhất định về ta”

(Trích Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 15 ngày 03/01/1959 về đường lối cách mạng miền Nam)

Huyền thoại đội quân tóc dài trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ ở miền Nam đã làm sáng ngời phẩm chất cao đẹp con người Việt Nam trong hoàn cảnh khó khăn, không lùi bước, không đầu hàng mà sức sáng tạo lại được phát huy, đánh địch bằng nhiều phương pháp độc đáo, thông minh mang lại hiệu quả cao, khiến địch luôn bị bất ngờ, không kịp đối phó. Đấu tranh chính trị và binh vận ở miền Nam sinh động với những đặc điểm riêng biệt, phù hợp với tình hình cụ thể của từng địa phương, đi từ thấp đến cao, góp phần hình thành nên nghệ thuật đấu tranh chính trị có tầm vóc khoa học, để lại nhiều bài học lịch sử sinh động trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, khi giải quyết những vấn đề thời đại trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay, giúp chúng ta tìm tòi những hình thức thích hợp với điều kiện mới, nhưng không lãng quên bài học kinh nghiệm của những năm tháng gian khổ trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ, đó là  “Phải huy động cao nhất sự tham gia của toàn dân ở mọi ngành, mọi cấp vào việc thực thi nhiệm vụ chiến lược chung hiện nay”.

backtop