Hình ảnh.

Tinh thần dấu tranh của các nữ chiến sĩ cách mạng trong các nhà tù thực dân, đế quốc đã được rất đông đảo các tổ chức và cá nhân yêu nước trong và ngoài nước ủng hộ, động viên, cổ vũ, tổ chức nhiều đoàn đại biểu đi thăm nuôi tiếp tế cho các chiến sĩ cách mạng bị tù đày

Hình ảnh - Các tổ chức và cá nhân yêu nước bên ngoài hỗ trợ cho các phong trào đấu tranh trong tù

Tinh thần dấu tranh của các nữ chiến sĩ cách mạng trong các nhà tù thực dân, đế quốc đã được rất đông đảo các tổ chức và cá nhân yêu nước trong và ngoài nước ủng hộ, động viên, cổ vũ, tổ chức nhiều đoàn đại biểu đi thăm nuôi tiếp tế cho các chiến sĩ cách mạng bị tù đày như: Hội bảo vệ nhân phẩm và quyền lợi phụ nữ, Phụ nữ đòi quyền sống, Ủy ban đòi cải thiện chế đô lao tù … đã có nhiều họat động thiết thực vận động, ủng hộ các cuộc đấu tranh trong tù của các chiến sĩ cách mạng và đã thu hút nhiều tầng lớp đồng bào tham gia góp phần làm nên những thành công cho phong trào đấu tranh 2 chân – 3 mũi của cách mạng miền Nam.

backtop