Đóng góp của phụ nữ miền Nam

Trong cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc ta, ngoại giao luôn luôn thể hiện vai trò hỗ trợ cho mặt trận quân sự và chính trị và phát huy thành quả cách mạng, là một mặt trận đấu tranh góp phần tích cực giành và bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, xây dựng và phát triển đất nước. Phát huy chiến thắng trên chiến trường, ngoại giao đã thông qua đàm phán kết thúc chiến tranh ghi nhận bằng văn kiện pháp lý Hiệp định Paris được quốc tế thừa nhận; góp phần đưa đến thắng lợi trọn vẹn mùa xuân năm 1975. Điều đó khẳng định một phương châm đã trở thành chân lý, trở thành quy luật là để đánh thắng một kẻ thù hùng mạnh phải kết hợp đấu tranh quân sự, đấu tranh chính trị với đấu tranh ngoại giao, giành thắng lợi từng bước, tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn.

Đóng góp của phụ nữ miền Nam trong đấu tranh ngoại giao

backtop