Chủ trương, đường lối của Đảng

Trong cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc ta, ngoại giao luôn luôn thể hiện vai trò hỗ trợ cho mặt trận quân sự và chính trị và phát huy thành quả cách mạng, là một mặt trận đấu tranh góp phần tích cực giành và bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, xây dựng và phát triển đất nước. Phát huy chiến thắng trên chiến trường, ngoại giao đã thông qua đàm phán kết thúc chiến tranh ghi nhận bằng văn kiện pháp lý Hiệp định Paris được quốc tế thừa nhận; góp phần đưa đến thắng lợi trọn vẹn mùa xuân năm 1975. Điều đó khẳng định một phương châm đã trở thành chân lý, trở thành quy luật là để đánh thắng một kẻ thù hùng mạnh phải kết hợp đấu tranh quân sự, đấu tranh chính trị với đấu tranh ngoại giao, giành thắng lợi từng bước, tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn.

Chủ trương, đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam trong công tác ngoại giao

“Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tuyên bố với chính phủ các nước trên thế giới rằng: Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là Chính phủ hợp pháp duy nhất của toàn thể nhân dân Việt Nam. Căn cứ trên quyền lợi chung, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sẵn sàng đặt quan hệ ngoại giao với chính phủ nước nào trọng quyền bình đẳng, chủ quyền lãnh thổ và chủ quyền quốc gia của nước Việt Nam, để cùng nhau bảo vệ hòa bình và xây đắp dân chủ thế giới´”

                                                                  Hồ Chí Minh

                                                                ( ngày 14-1-1950)

 

Nghị quyết lần thứ XV của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa II tháng 1/1959.

“Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới có nhiệm vụ góp phần vào bảo vệ tăng cường phe xã hội chủ nghĩa, ủng hộ phong trào độc lập dân tộc, đồng thời cũng phải tranh thủ sự ủng hộ đồng tình giúp đỡ của phe xã hội chủ nghĩa cũng như phong trào độc lập dân tộc và phong trào hòa bình dân chủ trên thế giới. Ngoài ra Đảng còn chủ trương tranh thủ giải quyết vấn đề thống nhất đất nước bằng con đường hòa bình”

backtop