Các hình thức nghi trang vận chuyển tài liệu, vũ khí thuốc men của các nữ chiến sĩ giao liên trong kháng chiến chống Mỹ

Các hình thức nghi trang vận chuyển tài liệu, vũ khí thuốc men của các nữ chiến sĩ giao liên trong kháng chiến chống Mỹ

backtop